Kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

1.Üldsätted

1.1. Castleescape.ee veebilehe kasutustingimused (edaspidi: “Kasutustingimused”) kehtivad Anweb OÜ, registrikood 12648213, e-post: info@castleescape.ee (edaspidi: “Teenuse pakkuja”) kõikidele Castleescape.ee kasutajatele (edaspidi: “Kasutaja”).

1.2. Castleescape.ee kasutamine on lubatud kõikide Kasutustingimustega nõustumisel.

1.3. Castleescape.ee kasutamiseks loetakse Castleescape.ee külastamist ja mistahes Castleescape.ee asuva materjali kasutamist mistahes viisil või eemärgil.

1.4. Kasutaja, kes vormistab Castleescape.ee pakutava teenuse tellimuse, identifitseerib end sisestades broneerimisvormile oma isikuandmed, sõlmib sel hetkel Teenuse pakkujaga teenuse müügilepingu.

2. Teenused ja materjalid

2.1. Teenuse pakkuja pakub veebilehe Castleescape.ee kaudu ligipääsu meelelahutuskeskuse ja meelelahutuskeskuse partnerite tutvustusele ja broneerimissüsteemile.

2.2. Castleescape.ee esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub Teenuse pakkujale.

2.3. Teenuse pakkuja võib Castleescape.ee esitatud materjali ja teabe koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiendada, kustutada ja muul moel muuta.

2.4. Teenuse pakkuja uuendab, kaasajastab ning kontrollib hoolikalt Castleescape.ee kajastatud info tõelevastavust, kuid ei garanteeri selle õigsust ega vastuta selle õigsuse eest. Teenuse pakkuja ei vastuta Castleescape.ee kajastuva eksliku informatsiooni tõttu tekkida võiva kahju eest.

3. Ostu sooritamine ja teenuste hind

3.1. Ostu sooritamiseks valib Kasutaja välja soovitud teenuse ning kohustub broneerimisvormil sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, elektronposti aadress).

3.2. Kasutaja kohustub tellimuse vormistamisel esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse pakkuja ei vastuta ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest. Valeandmete esitamisel jätab Teenuse pakkuja endale õiguse teavitada politsei- ja piirivalveametit.

3.3. Kõik Castleescape.ee välja toodud hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu.

3.4. Teenuse pakkujal on õigus igal ajal muuta Castleescape.ee kuvatavaid hindu. Kui Castleescape.ee on muudetud hindu pärast Kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse pakkuja võimaldama Kasutajale vastavate teenuste kasutamise tellimuse hetkel kehtinud hinnaga.

3.5. Pärast broneerimist edastab Teenuse pakkuja Kasutajale viivitamata automaatteate broneeringu sooritamisest Kasutaja sisestatud e-mailile.

4. Intellektuaalne omand

4.1. Kõik autoriõigused Castleescape.ee esitatud materjalidele kuuluvad Teenuse pakkujale või on Teenuse pakkujale antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist Castleescape.ee veebilehel.

4.2. Castleescape.ee kasutatud materjalid, sh fotod, graafika, tekstid, helid, animatsioonid, videod, veebilehekülje kujundus ja muu intellektuaalne omand on kaitstud Eesti Vabariigi seaduste ja rahvusvaheliste konventsioonidega. Kaitstud on nii veebilehekülje struktuur kui ka selle sisu.

4.3. Castle Escape ruumides on keelatud jäädvustada pildi- ja videomaterjali. Erandjuhul võib jäädvustada ja avaldada materjali Anweb OÜ kirjaliku loa alusel.

5. Isikuandmed ja privaatsus

5.1. Asudes Castleescape.ee pakutavaid teenuseid kasutama, annab Kasutaja Teenuse pakkujale nõusoleku Kasutaja poolt registreerumisel või Teenuste kasutamisel edastatud andmete töötlemiseks ja säilitamiseks Teenuse pakkuja infosüsteemis vastavalt seadustele ja Kasutustingimustele.

5.2. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Castleescape.ee teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses.

5.3. Teenuse pakkuja ei edastata, avalikusta ega väljasta Kasutajate andmeid kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus.

6. Kasutaja õigused ja kohustused

6.1. Kasutajal on õigus kasutada Castleescape.ee kooskõlas Kasutustingimustega.

6.2. Kasutajal on keelatud kasutada Castleescape.ee või Teenuse pakkuja poolt osutatavaid teenuseid ning Castleescape.ee sisalduvaid materjale pettuse või muu õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.

6.3. Kasutajal on kohustus järgida Castleescape.ee kasutamisel kõiki kohaldatavaid õigusakte ning head tava.

7. Teenuse pakkuja õigused ja kohustused

7.1. Teenuse pakkujal on õigus vastavalt muudatustele õigusaktides, teenustes või Castleescape.ee arengus ühepoolselt muuta Kasutustingimusi. Muudetud Kasutustingimused jõustuvad koheselt nende Veebikeskkonnas avaldamise hetkest.

8. Taganemine

8.1. Kasutajal on õigus broneeringust loobuda teavitades sellest Teenuse pakkujat peopakettide puhul vähemalt 48 tundi enne broneeringu jõustumist ja muude teenuste puhul vähemalt 24 tundi enne broneeringu jõustumist.

8.2. Teenuse pakkuja jätab endale õiguse lisada Kasutaja musta nimekirja juhul kui Kasutaja ei teavita broneeringu tühistamisest; käitub vägivaldselt; rikub sätestatud kodukorda; kahjustab Teenuse pakkuja vara; on ohtlik muul moel. Teenuse pakkujal on õigus mustas nimekirjas olevalt Kasutajalt enne pakutavat teenust nõuda allkirjalehe täitmist, nõuda ettemaksu broneeringule või Kasutaja broneering tühistada ning Kasutajat keelduda teenindamast.

8.3. Juhul kui Kasutaja ei ilmu broneeringu ajaks kohale ning ei tühista broneeringut vastavalt 8.1 punktile on Kasutajal kohustus teenuse eest tasuda pool teenuse väärtusest, mille kohta Teenuse pakkuja saadab ka arve.

9. Vastutus

9.1. Teenuse pakkuja ei vastuta Castleescape.ee kasutamisel tekkida võivate viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad Teenuse pakkuja kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Kasutaja või Teenuse pakkuja internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite (sh tarkvara) töös.

9.2. Teenuse pakkuja ei vastuta võimalike Castleescape.ee kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamata jäänud tulu eest. Mistahes vastutuse korral on Teenuse pakkuja vastutuse ulatus Kasutaja ees piiratud ostetud teenuse müügihinna suurusega.

9.3. Punktis 6.2 nimetatud andmete kolmanda isiku kätte sattumisest tekkinud kahjude eest vastutab Kasutaja, olles sh teadlik, et kolmandad isikud võivad andmeid kuritarvitades võtta Kasutajale õiguslikult siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Kasutaja.

9.4. Kasutaja vastutab täielikult Castleescape.ee Kasutustingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest Castleescape.ee kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse pakkujale, teistele Castleescape.ee teenuste kasutajatele või kolmandatele isikutele.

10. Kohaldatav õigus ja erimeelsused

10.1. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Kasutustingimustest, Teenuse pakkuja hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

10.2. Kui mõni Kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduses sätestatuga, ei muuda see teiste sätete kehtivust. Vastuolu tõttu kehtetu sätte asemel kohaldatakse seaduses sätestatut.

10.3. Castleescape.ee Kasutustingimustest tulenevad erimeelsused Kasutaja ning Teenuse pakkuja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

Tekkis mõni küsimus või sooviksid midagi täpsustada?
Kirjuta või helista meile julgelt.

+372 618 8000 info@castleescape.ee Lossi 42, Viljandi

Avaleht


Broneerimiskeskkond


Sündmuste korraldamisest lähemalt


Virtuaalreaalsusest ja meil olevatest mängudest


Meie kõige kiiremad põgenejad